Chabad on Campus
Students | Starters | Community


Frequently asked Questions

Wat kan ik verwachten als ik een evenement bijwoon?
Het is natuurlijk niet mogelijk om alle evenementen onder één kam te scheren. Zo kennen de shabbat-diners bijvoorbeeld een traditioneler karakter in verhouding tot de wat informele sfeer op de maandagavond diners. Waar je in elk geval op kunt rekenen bij onze evenementen is een geweldig gezelschap, heerlijk eten, interessante gesprekken en een mogelijkheid om je te verbinden, niet alleen met anderen, maar ook met je Joodse identiteit.
Wat zijn de langetermijndoelen van Chabad on Campus?

Chabad streeft naar het opbouwen en versterken van banden binnen de Joodse gemeenschap. We willen mensen in contact brengen met hun identiteit, geschiedenis en religie en hen de kans geven om vriendschappen op te bouwen. Daarnaast is Chabad on Campus bewust van het belang van onderwijs en het nastreven van kennis in al zijn vormen. Daarom organiseren we evenementen met prominente politieke figuren en bieden we loopbaancoaching via ons young leadership traject.

Welk publiek komt er naar jullie evenementen?

De verschillende evenementen kennen een unieke mix van youngsters uit diverse achtergronden. Generaliserend zou je de aanwezigen kunnen definiëren als moderne, aangename, intelligente individuen die het interessant vinden om zich te met elkaar en met hun Joodse identiteit te verbinden. Vrijwel elk evenement kent een combinatie van zowel internationale als lokale (Nederlandse) studenten en young professionals. Het grote merendeel van onze community hanteert geen strakke religieuze levenswijze.

Wat biedt Chabad on Campus naast evenementen?
  • Ondersteuning bij huisvesting

  • Joodse lessen (filosofie en wetgeving)

  • Synagoge Diensten

  • Young leadership Programma

  • Rabbinaal advies, coaching en mediation

(Klik hier voor de complete lijst van onze activiteiten).

Bestaat het doelgroep van Chabad on Campus uitsluitend uit studenten?

Nee, weliswaar was aanvankelijk de aandacht van Chabad on Campus voornamelijk op deze doelgroep gericht, maar naarmate de studenten zich ontwikkelden en gezinnen begonnen te stichten, groeide Chabad on Campus met hen mee. Chabad on Campus zet zich in om haar gemeenschap ondersteuning te bieden in alle stadia van het levenscyclus; variërend van grote levensgebeurtenissen zoals Bar en Bat Mitswa’s en Chuppot (huwelijken) tot de kleinere dagelijkse praktijken. Voor de kinderen die niet op een Joodse school zitten is er Zondagochtend Joodse Les. Hiernaast verzorgd Chabad on Campus Challa-Bake Events voor kinderen en Bar- en Bat Mitzvah lessen.

Welke evenementen worden doorgaans door Chabad on Campus georganiseerd?

Onze evenementen kennen een brede scala. Wekelijks kun je een shabbat-diner verwachten voor studenten en young professionals en een studenten diner op maandagavond. Naast de wekelijkse evenementen organiseren wij bijeenkomsten op vrijwel alle Joodse feestdagen. Klik hier voor een volledige lijst van onze bijeenkomsten. 

Met wie moet ik contact opnemen als ik een evenement wil bijwonen?

Rabbijn Yanki en Esty zijn altijd beschikbaar voor al uw vragen en zijn degenen waar u terecht kunt als u een evenement wilt bijwonen. Neem contact met ze op Facebook, instagram of stuur ze een privébericht. Voor grotere evenementen gaat het inschrijven meestal via een inschrijfformulier op de website. Voor informatie omtrent de activiteiten van Chabad on Campus is het ook mogelijk om contact op te nemen met leden van het studentenbestuur en het secretariaat.

Moet ik een vergoeding betalen of lid zijn van Chabad om evenementen bij te wonen die door Chabad op de campus worden georganiseerd?

De meeste evenementen kun je kosteloos bijwonen (uitzondering zijn grotere evenementen (100+ deelnemers) waar een kleine vergoeding in rekening wordt gebracht). De gedachte hierachter is dat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om Joodse evenementen bij te wonen en willen wij voorkomen dat financiële overwegingen een obstakel zullen vormen. 

   

Vanzelfsprekend zijn donaties altijd welkom en vragen wij de oud-studenten, nadat zij begonnen zijn met werken en een salaris ontvangen, om maandelijks aan Chabad on Campus te denken. 

What can I expect when attending an event?
The shabbat dinners are for Jewish students and young professionals whilst the more intimate Monday-night diners are for students exclusively. Shabbat diners are more traditional whilst Mondays are more casual. What you can expect in both cases is great company, delicious food, stimulating conversation and connecting with others as well as your Jewish identity.
What are the long-term goals of Chabad on Campus?
Chabad strives to build and strengthen ties within the Jewish community. We want to bring people in contact with their identity, history and religion as well as foster friendships. Besides this, Chabad is an active advocate for education and the pursuit of knowledge in all its forms. That is why we organize events with prominent political figures as well as offer career coaching through our young leadership program.
What is the audience we can expect?

Depending on the type of event you are attending, there will be a unique mix of people from all different backgrounds and walks of life. The shabbat dinners are for Jewish students and young professionals whilst the Monday night dinners are for students exclusively. The majority of the attendees are modern, fun, intelligent individuals looking to engage with each other and their Jewish identity. A combination of international and local (Dutch) students can be found at each event.

What does Chabad offer besides events?


  • Help with housing

  • Jewish Classes

  • Synagogue Services

  • Young leadership Program

  • Rabbinical Advice, Coaching en Mediation

(Click here for the complete list of our activities).

Is Chabad on Campus only for students?
No, Chabad on Campus started out that way, but as the students grew older, Chabad grew with them to aid them in all stages of their life cycle. Chabad is here to offer support to everybody for their major life events such as Bar and Bat mitswa’s, Chupa’s etc. 
What events are typically being organized by Chabad on Campus?

We organize a wide variety of events. On a weekly basis you can expect a Shabbat dinner for students and young professionals and a Student dinner on Monday evenings. Besides these weekly events we organize events for most of the Jewish holidays, such as our Purim party which is one of our most popular events. As Rosh Ha Shanah and Purim are usually bigger scale events, we host these in a hotel near Chabad in order to be able to have more people attending these events. 

Who do I contact if I want to attend an event?

Yanki and Esty are always available for any questions and are the ones to turn to when wanting to attend an event. Contact them on Facebook or send them a private message. For larger events there might be a form to fill out. You can also contact any member of the student board for any questions and if you want to attend an event.

Do I need to pay a fee of be a member of Chabad to attend events organized by Chabad on Campus?
There is no cost for attending most of the events. However, for larger scale (100+ attendees) events such as the Rosh Hashanah dinner a small fee is charged. The reason why most of our events are free is because we want to provide everyone with the opportunity to attend Jewish events. Donations are always welcome. 


There are various organizations and individuals that support the work of Chabad on Campus. See the finance page for more information. Your donation will enable us to continue our work.